Tattoo Asocijaciji Crne Gore je primarni cilj podizanje profesionalnog nivoa u oblasti tattoo djelatnosti kao i implamentaciju strogih međunarodnih standarda i normi,naručito u oblasti dezinfekcije,sterilizacije i zaštite prilikom obavljanja tetoviranja.

Asocijacija se bavi uopšteno sa svim vidovima djelatnosti vezanih za tetoviranje kao umjetnost i kao privrednu djelatnost.

Tattoo asocijacija Crne Gore ostvaruje slijedeće ciljeve:
-okupljane članstva radi ostvarivanja zajedničkog interesa,
-koordiniranje i promocija razvitka tattoo umjetnosti kao privredne djelatnosti,
-standardizacija kontrolnih procedura u oblastima sterilizacije,dezinfekcije i zaštite,
-implementacija međunarodnih standarda prilikom edukacije i sertifikacije,
-prepoznavanje kao autoritativni i kompetentni organ u oblasti tattoo djelatnosti,
-prihvatanje tetoviranje u društvu i širenje pozitivne slike o istom.


Tattoo asocijacija Crne Gore obavlja slijedeće djelatnosti:
-neposredna komunikacija i saradnja sa državnim institucijama radi utvrđivanja normativa i standarda,
-edukacija tattoo zajednice sa ciljem uvećavanja kvaliteta,sigurnosnih standarda i profesionalne etike,
-organizovanja svih vidova zajedničkih skupova,seminara,sajmova i slično,
-kontrola primjene standarda i normativa prilikom obavljanja tattoo djelatnosti,
-edukacija po međunarodnim standardima iz oblasti djelovanja Tattoo Asocijacije,
-izdavanjem licenci i sertifikata iz oblasti djelovanja Asocijacije u skladu sa Zakonom o izgledu i načinu izdavanja,
-izdavanjem publikacija,magazina i slično.